Tüzük

Tüzüğümüzü İndirmek İçin Tıklayınız

HIRDAVAT SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


DERNEĞİN ADI MADDE-1: 

Hırdavat sektörüne çeşitli malzeme üreten sektöre mensup gerçek ve tüzel kişiler tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere ‘’HIRDAVAT SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ’’ adı ile bir dernek kurulmuştur.

Derneğin kısa adı ‘’HISİAD’’ dır.

DERNEĞİN MERKEZİ MADDE-2: 

Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Dernek, gerekli görülen hallerde yasal mevzuata uygun olarak şubeler ve temsilcilikler açabilir. Şube açılmasına karar verilmesi halinde, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

DERNEĞİN AMACI MADDE-3:

• Hırdavat
• Bağlantı Ekipmanları
• Kapı ve Pencere Aksesuarları 
• Donanım/Aksesuar
• Delici ve Kesici Takımlar
• El Aletleri’
• İş Güvenliği Ekipmanları
• Yangın Tesisat ve Donanımları
• İlgili Kimyevi Maddeler
• Diğer İlgili Malzemeler
• Nalburiye ve Yardımcı Malzeme 

Den oluşan hırdavat sektörü üreticileri ve satıcıları ile sektörle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan ve bu sektöre maddi manevi katkılar sağlayan tüzel kişi veya gerçek kişilerin bir çatı altında toplanması hedef alınarak, derneğin amacı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

• Türkiye’de hırdavat sektörünün ve ilgili sektörlerin gelişmesi ve büyümesini sağlamak,
• Toplum bilincini geliştirmek, 
• Etik kurallara uygun iş yapmayı özendirmek,
• Sektörün bütününün çıkarlarını gözetmek,
• Sektörü yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,
• Üyelere ve sektördeki kuruluşlara değer katacak hizmet ve ürünler sunmaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI ve FAALİYETLERİ MADDE-4: 

HISİAD aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapar:

1.Hırdavat endüstrisinin büyütülmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak
2.Avrupa Birliği, AB’nin standart oluşturma çalışmalarında yer almak, Türk Hırdavat sanayisi temsilcilerinin etkin şekilde yer almasını sağlamak, Dünya da sektörü bütün olarak temsil etmek
3.Hırdavat endüstrisi için bilgi merkezi olmak 
4.Tüm sektörün performansını geliştirecek çalışmalar yapmak, kaynakların sürekliliğini ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak 
5.Çevre koruma ve hammadde kullanımı konularında yön gösterici olmak
6.Ortak amaçların gerçekleştirilmesi için diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte Birlik kurmak, Federasyon kurmak veya kurulmuş Federasyonlara katılmak
7.Hırdavat sektörüne malzeme üreten sanayi kuruluşları arasında koordinasyon sağlayarak, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerden Dernek üyelerini haberdar etmek.
8.Hırdavat sektörünün diğer kollarında çalışan yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.
9.Malzemelerin, Ulusal ve uluslararası standartlara, şartnamelere uygun ve kaliteli olarak imalatı ile, bu noktaların ithalatta ve uygulamada da gözetilmesini sağlayacak doğrultuda çalışmalar yapmak.
10.Üretimde verimliliği artırmak üzere her türlü teknolojik, ticari ve ekonomik araştırmalar yapmak, yaptırmak ve üyelerini bu araştırmaların sonucu hakkında bilgilendirmek.
11.İlgili malzeme ihracatında koordinasyon sağlamak, ihracatın artırılması için çalışmalar yapmak.
12.Teknoloji transferi, Endüstri 4.0,know-how ve lisans konularında ilgili kuruluşlar ile işbirliği yaparak üyelere yardımcı olmak.
13.Hırdavat sektörü ve üyeleri ile ilgili kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, plan program konularında görüşleri tespit etmek ve yetkili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak.
14.İlgili malzemeleri tanıtmak üzere yurt içi ve yurt dışında sergiler ve fuarlar açmak veya açılan sergi ve fuarlara katılmak, katılmayı teşvik etmek,
15.Türkiye’de sağlıklı konut üretimi ile diğer üstyapı inşaatı politikalarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesi için araştırma, yayın, toplantı ve seminerler yapmak.
16.Türkiye’de kamu kesimi dahil, bu alandaki bütün sanayici, meslek, bilim ve iş adamlarının Dernekle işbirliği içinde olmalarını organize etmek, Hırdavat sanayisinin ülke yararına uygun şekilde gelişmesini özendirmek.
17.Türk Hırdavat malzemesi sanayisinin, dünyada rekabet gücünün oluşturulması ve artırılması için uyarıcı ve yol gösterici çalışmalar yapmak. Yarışmalar düzenlemek ve sektöre tasarım konusunda önderlik etmek.
18.Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki dernekler başta olmak üzere; Derneğin amaçlarına paralel amaçlar taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve ulusal çıkarlarımıza aykırı faaliyetlerde bulunmayan yabancı derneklerle ve diğer 
ilgili uluslararası mali kurum ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurtdışında kurulmuş dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmak, 
19.Amaç faaliyetleri için radyo ve televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanmak; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller tertip etmek, yerli, yabancı sergi ve fuarlara iştirak için gerekli girişimleri yapmak veya bu gibi faaliyetleri bizzat yapmak, uluslararası tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,
20.Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Genel Kuruldan aldığı yetkiyle, gayrimenkul satın alabilir, satabilir, ipotek de dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde dernek lehine her nevi aynı, irtifak, kira, şufa gibi hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, Derneğe ait taşınmazları kiraya verebilir, taşınmazları üzerine rehin ve ipotek kabul edebilir,
21.İlgili mevzuat çerçevesinde, İktisadi İşletme kurabilir, üyelerinin sosyal dayanışma ve kaynaşmasını sağlamak üzer lokal ve sosyal tesis açabilir, işletebilir, işlettirebilir.

DERNEK AMBLEMİ MADDE-5: 

Derneğin amblemi, ekli olarak gösterilmiştir.

2.ÜYELİK HÜKÜMLERİ

ÜYELİK KOŞULLARI MADDE-6:

A) Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’nun öngördüğü koşullara göre, yasan engeli bulunmayan, fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler ile tüzel kişiler ve/veya ilgili sektör Dernek, Vakıf ve Birlikleri Derneğe üye olabilir.
B) Türkiye’de oturma iznine sahip yabancı gerçek kişiler Derneğe üye alınabilir.
C) Yurt dışında kurular dernekler, gerekli izinler alınmak koşulu ile Derneğe üye alınabilir.

ÜYELİK TÜRLERİ MADDE-7 

A)ASİL ÜYELER 

Türkiye’nin herhangi bir yerinde hırdavat sanayisi iile iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler ve /veya ilgili sektör Dernek, Vakıf ve Birlikleri Derneğe üye olmak için başvurabilirler.

• ŞİRKETLERİ TEMSİL EDEN TÜZEL KİŞİ ÜYELİĞİ:

Şirket Tüzel kişiler Dernekte bir kişi ile temsil edilir. Şirket Tüzel kişileri, yetkili organları tarafından alınmış karar ile kendilerini temsil eden kişiyi yazılı olarak Derneğe bildirilir.

• SEKTÖR DENERKLERİ/VAKIFLARI/BİRLİKLERİ ÜYELİĞİ:

Tüzel kişi olan Sektör Dernekleri/Birlikleri de Dernekte bir kişi ile temsil edilir. Dernek/Vakıf/Birlikler kendisini temsil edecek kişiyi yetkili organlarının kararı ile yazılı olarak Derneğe bildirir.

• GERÇEK KİŞİ ÜYELİĞİ:

Etik ve Balotaj kurulunun tavsiyesi ile yönetim kurulunun onayladığı gerçek kişiler.

B)FAHRİ ÜYELER:

Yönetim Kurulu tarafından, hırdavat sektörünün gelişmesine büyük emeği geçmiş gerçek kişilere ‘’Fahri Üyelik’’ ; üretici şirketler, sektör birlikleri/dernekleri gibi inşaat malzemesi üretimi faaliyetinde bulunmayan ancak hırdavat sektörü ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili  olan ve bu sektöre maddi-manevi katkılar sağlayan ve sağlayabileceği düşünülen tüzel kişilere ise, ‘’Fahri Katılımcı Üyelik’’ verilebilir.

Fahri ve Fahri Katılımcı üyeler, Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Denetim Kurulu dışındaki dernek organlarına görev alınabilir, Genel Kurulda toplantı veya müzakerelere katılabilirler ancak oy kullanamazlar. Bu üyeler arzu ettikleri takdirde Derneğe aidat ödeyebilirler.


ÜYELİK İŞLEMLERİ MADDE-8:

Derneğe üye olabilme özelliklerini taşıyıp Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarına sahip olduklarını belirten ‘’Üyelik Bildirimi’’ ni doldurup Dernek Yönetim Kurulu onayına sunarlar. Tüzel kişi üyeler Yönetim Kurulu Başkanları ya da temsille görevlendirilmiş (bir) kişi ile Dernekte temsil edilirler. Üyelik başvuruları Etik ve Balotaj kurulunun tavsiyesi sonrası yönetim kurulunda görüşülür. Üyelik için başvuru tarihinden itibaren Otuz (30) gün içinde yönetim Kurulunca, üye sayısının çoğunluğuyla bir karar alını ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemi yapılır, derneğe giriş ödentisi ve yıllık aidat ile ilgili Dernek tarafından belirtilen ödeme planına göre üye ödemelerini yerine getirmekle mükelleftir. Bu şartlar yerine getirilmedikçe Dernek üyeliği kazanılamaz. Başvurusu kabul edile üye, bu amaçla tutulan deftere kaydedilir.

Dernek Yönetim Kurulunun, adayın üye olma isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olur hiçbir biçimde herhangi bir makam itiraz edilemez.

Üyeler, üyelik hakkını kazanmakla dernek organlarına seçme, seçilme ve Genel Kurula katılma hakkını kazanırlar.

ÜYELİK AİDATI MADDE-9:
 
Her üyeden, Derneğe üye kaydedilirken İç Yönetmelikte belirtilen giriş ödentisi ve iyelik aidatı alınır.
Üyelerin ödeyeceği giriş ödentisi ve üyelik aidat miktarı ve ödeme biçimi, İç Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

ÜYELİK HAKLARI VE HÜKÜMLERİ MADDE-10: 

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez ve tüzüğe eşitliği bozan baya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin oyunu Dernekte Tüzel Kişiliği temsile yetkili kişi kullanır. Bu kişinin temsil görevi sona erdiğinde, tezek kişi adına oy kullanacak kimse Tüzel Kişi tarafından yeniden belirlenir. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelikten ayrılan ve çıkartılan üye, çıkarılma veya istifa tarihine kadar olan ödentilerini tam olarak ödeme zorundadır. Aidat borçları ödenmedi takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

Dernek’ten çıkarılanların birikmiş aidatlarını ödemeleri ve bağış taahhütlerini yerine getirmeleri halinde Yönetim Kurulu kararı ile tekrar üyeliğe kayıtları yapılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanların Dernek malları üzerinde hiçbir hakları yoktur.

ÜYELİKTEN AYRILMA MADDE-11:

Üyelik, gerçek kişilerde ölüm, tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin sona ermesi ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma dileğini bildirmekle, Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin ayrılacağı tarihe kadar olan tüm ödenti borçlarını ödemesi zorunludur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA MADDE-12: 

Aşağıdaki hallerde üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulu tarafından silinir:

A) Aidat ve bağış taahhüdünü yerine getirmeyen ve Yönetim Kurulunu yazılı talebine rağmen ödememekte ısrar edenler,
B) Faaliyetleri, Derneğin tüzüğüne, İçtüzüğüne, Disiplin Yönetmeliğine ve çalışmalarına ve Genel Kurul kararlarına uymadığı belirlenenler, 
C) Derneklere üye olma hakkını sürekli veya sürekli olarak kaybedenler,

DİSİPLİN CEZASI, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ MADDE-13:

Üyelere disiplin cezası verilmesi yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, kendisi veya başka bir üyenin başvurusunu ciddi bulması halinde üye hakkında gereken disiplin cezasını vermek üzere gerekli araştırma ve incelemeyi yapıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üye hakkında Disiplin Yönetmeliğine belirtilen yaptırımlardan birisi (UYARI, KINAMA, İHRAÇ) verebileceği gibi, beraat kararı da verebilir. Uyarı, kınama ve para cezaları hemen uygulanır. İhraç kararları, Genel Kurul tarafından onaylanmadan uygulanamaz. 

Üye, verilen ceza kararına tebliğ tarihinden itibaren onbeş(15) gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurul’da itiraz edebilir. Bu takdirde nihai karar ilk Genel Kurul toplantısında alınır. Üyeliğine son verilen üye bu toplantıya ancak dinleyici olarak katılabilir. Bu toplantıda, üyenin savunmasının dinlenmesi yönünde Genel Kurul’ca bir karar alınmadığı takdirde üyeye savunma hakkı verilmez. İtirazın karar bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır.

3. YÖNETİM HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN ORGANLARI MADDE-14:

Derneğin organları aşağıda belirtimiştir:

A) Genel Kurul 
B) Yönetim Kurulu 
C) Denetim Kurulu
D) Genel Sekreterlik(Yönetim kurulu tarafından belirlenecektir.)
E) Etik ve Balotaj Kurulu(Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.)

GENEL KURUL MADDE-15:

Genel Kurul Derneği en yüksek ve en yetkili karar organıdır. Genel Kurul genel merkez asıl üyelerinden oluşur.
Dernek Genel Kurulu üç(3) yılda bir olağan olarak Nisan ayı sonuna kadar üyelerinin yarıdan bir fazlarının katılması ile toplanır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL MADDE-15/A:

Genel kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ya da bir an önce görüşülmesinde yarar bulunan önemli ve zorunlu konuların varlığı halinde, Yönetim Kurulunun kararıyla olağanüstü toplantıya çağırılır. Ayrıca Genel Kurul, Denetim Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda oy birliğiyle alacağı karar ve başvuru üzerinebyahut Dernek üyelerinden 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü olarak toplantıya çağrılır.

Olağanüstü genel kurul toplantısı, genel kurul toplantısındaki yöntemle ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü genel kurul toplantısında, gündeme madde eklenmesine dair öneride bulunulamaz.

Denetim Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin 1/5’ini yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmaz ise Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahali Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç(3) kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ MADDE-15/B:

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş(15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleşir ve ilgili kararlar alınır.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ MADDE-15/C:

Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere duyurulan gün, saat ve mahalde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen ‘’Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi’’deki adları karşısına imza atıp toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Divan Başkanı tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

Genel Kurul, Divan Başkanının çoğunluğunun sağlandığı belirtilen tutacağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır.

Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere açık oyla ve adi çoğunlukla bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir.

Başkanlık Divanı Genel Kurul müzakerelerini idare etmek ve gerekli zabıtları tutmakla görevlidir. Katipler toplantı tutacağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

TOPLANTI YETER SAYISI MADDE-15/D:

Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Yönetim Kurulu’nca düzenlenmiş listedeki üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3’nün ilk toplantıya katılması şarttır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

GENEL KURUL KARAR ALMA YETER SAYISI VE OY KULLANMA USULLERİ MADDE-15/E:

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkın vardır ve üye oyunu pizza kullanmak zorundadır. Genel Kurulda kararla tüzükte açık hüküm bulunmayan haller dışında açık oy ile alınır. Dernek organları seçimi gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Fahri ve onursal üyeler oy kullanamazlar. Genel kurulda kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi ve tüzük değişikliklerinde kararlar katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınır.

Dernek organlarının seçiminde gizli oy ve açık tasnif usulü uygulanır ve oylar zarf içinde oy sandığına atılır.

Yapılacak seçimlerde en çok oy alan üyeler asıl, daha az oy alanlar yedek üyeliğe seçilir.

GENEL KURULUN GÖRE VE YETKİLERİ MADDE-15/F:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

A) Dernek organlarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
B) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
C) Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun abra edilmesi,
D) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin ve yıllık aidatı aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
E) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve bağışlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
F) Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, federasyon ve konfederasyon gibi üst birlik ve kuruluşları kurmak veya bunlara katılmak, ayrılmak; katılım payını belirlemek ve ödemem konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
G) Gerekli görüldüğünde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
H) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 
İ) Derneğin fesih edilmesi,
J) Yönetim Kurulunun verdiği ihraç kararlarına karşı yapılan itirazları görüşerek karara bağlamak,
K) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
L) Kamu yararına çalışan dernek sayılabilmek için başvuru yapması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 
M) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmeliklerin kabul edilmesi,
N) Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen Komite ve Komisyonların kurulmasına karar vermek veya Yönetim Kurulu tarafından kurulmuş Komite ve Komisyon çalışmalarını ilk toplantısında kabul veya reddetmek veya varlıklarına son vermek 

YÖNETİM KURULI MADDE-16:

Yönetim Kurulu, Dernek asil üyeleri arasından Genel Kurulun üç yıl için gizli oyla seçeceği 9(dokuz) asil üye ve 5(beş) yedek üyeden oluşur.

Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul’ca seçilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve bir Sayman seçer.

Yönetim Kurulu Başkanı, üst üste iki seçim döneminden sonra en az bir dönem ara vermeden tekrar başkanlık görevi yapamaz.

Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur.

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ile müstafi sayılabilir. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Başkanın bulunmadı hallerde toplantıya Başka Yardımcılarından biri Başkanlık eder.

Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Dernek başkanıdır ve Derneği temsil eder. Dernek Başkanının bulunmadığı zamanlarda Başkan tarafından belirlenen Başkan yardımcılarından biri başkanın büyün yetkilerine sahiptir.

Dernek adına açıklama yapma yetkisi sadece başkana, mazereti veya yoksa Başkan Yardımcılarından biri, o da yoksa Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir yetkiliye aittir.

Yönetim Kurulu bir yıl içinde en az altı defa, Başkan veya Başkan Yardımcılarından birinin çağrısıyla ve saptadığı günde üye tam sayısının yarısından bir fazları ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE-16/A:

Yönetim Kurulu aşağıda yazılı konuları karar bağlar ve uygular:

A) Dernek Başkanının yukarıdaki maddede yazılı yetkileri saklı kalmak üzere Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, Resmi mercilerce istenecek temsilciyi tayin etmek ve görevlendirmek,
B) Derneğin kanunların ve tüzüğün verdiği yetkiler çerçevesinde yönetmek,
C) Dernek amaç ve hizmet konularında Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri, kurullar kurmak
D) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, bütçeye uygun harcamalar yapmak,
E) Bütçe giderlerini karşılamak ve Dernek gelirlerinin tahsilatını sağlamak,
F) Toplantı gündemi hazırlayarak Genel Kurul’u olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,
G) Genel Sekreteri ve çalışma koşullarını tayin etmek 
H) Dernek teşkilatını kurmak, tayin, terfi, nakil, ceza ve diğer personel işlerini karara bağlamak ve personel kadro ücretlerini tespit etmek, bu hususlarda yönetmelikler hazırlamak,
İ) Genel Kurul kararlarını tatbik etmek
J) Gerektiğinde üyelere disiplin cezası vermek, üyelere uyarılarda bulunmak,
K) Üyeliği teklif edilenlerin kabul ve reddi hakkında karar vermek,
L) Davaya vekaletname vermek, sulh olmak, arabuluculukta temsil, Ibra etmek, ahzukabz, davadan ve temyizden feragat etmek, davayı ve feragat kabul etmek, dava açmak, idari, mali, adli, icra takibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususlara şamil vekaletname vermek,
M) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
N) Seçimi izleyen otuz gün içerisinde organlara seçilenleri mülki amirliğe bildirmek.
O) Dernek Organları ve adres değişikliklerini otuz gün içerisinde mülki amirliğe bildirmek.
P) Genel Kuruldan aldığı yetkiye dayanarak şubeler açılmasına karar vermek.
T) Dernek ana tüzüğünün, gerektirdiği yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak ve gerekli yönergeleri hazırlayıp yürürlüğe koymak.
S) Genel Sekreter’e gerekli talimatlar vermek.

YÖNETİM KURULU’NUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI MADDE-16/B:

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşanmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyeleriniden birinin başvurması üzerine mahallin sulh, hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETİM KURULU MADDE-17: 

Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından üç yıl süre için gizli oy ile üç asil ve üç yedek üye seçilerek Denetim Kurulu oluşturulur. Asil üyeler ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde üyelerden biri kurula başkanlık eder. Asil üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine en çok oy alan yedek üye getirilir. Denetim Kurulu denetim görevini en az yılda bir yapar ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluku sağlamış olur.

Denetim Kurulu Derneğin finansal performansını, Yönetim Kurulu uygulamalarının uyumunu, Dernek faaliyetlerinin kanuni zorunluluklara, denetleme ve muhasebe prensiplerine, Derneğin yönetim ilkelerine, iş etiğine ve kurumsal yönetim ilke ve değerlerine uygunluğunu denetler.

GENEL SEKRETER MADDE-20:

Derneğin çalışmalarını yürütmek ve alınan kararları uygulamak üzere Yönetim Kurulu tarafından ücretli ve sözleşmeli bir Genel Sekreter atanır. Genel Sekreter’in görev ve yetkileri aşağıdadır:

A) Yönetim Kurulu’na karar alma aşamalarında kaynak oluşturması amacıyla alternatifleri ve ön çalışmaları hazırlamak, Yönetim Kurulu’nun belirlediği stratejilere yönelik planlama ve yönetimin yapılmasını sağlamak
B) Yönetim Kurulu kararlarının uygulamaya alınmasını sağlamak amacıyla, mali kaynaklar, insan kaynakları, bilgi kaynakları ve ilgili iş süreçlerini etkin olarak yönetmek
C) Derneğin etkin yönetimini sağlamak amacıyla, yıllık çalışma programını ve bütçeyi hazırlamak, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmak üzere yürütme Kurulu’na ön çalışma olarak sunmak, onay sonrasında gerekli aksiyon planlarını hazırlayarak gerçekleşmelerini sağlamak
D) Derneğin etkinliğini artırmak amacıyla, Yönetim Kurulu’nca verilen yetkiler çerçevesinde Derneği yurtiçi-yurtduşında temsil etmek ve Derneğin dış ilişkilerini yürüterek koordinasyonu sağlamak
E) Kurulların etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve Yönetim Kurulu Başkanına danışarak toplantı gündemlerini hazırlamak
F) Derneğin, kurumlar ve toplum nezdinde, olumlu imajını oluşturmak ve kuvvetlendirmek amacıyla bu önceliğe uygun şekilde faaliyette bulunmak ve işbirliklerini oluşturmak.
G) Sektörde ihtiyaç duyulan anlarda Türkiye ve dünyada gündemi ve önceliklerini takip etmek, bilgi oluşturmak, sinerji yaratmak, üretilen sonuçlarla farkındalık yaratmak ve yönlendirici olmak amacıyla komite çalışmalarınıda koordinasyon ve etkinliği sağlamak, gerekli toplantılara katılmak
H) Mali kaynakların etkin yönetimini sağlamak amacıyla, Dernek gelirlerinin zamanında tahsil edilmesini sağlamak, iktisadi işletmeye gelir sağlayıcı faaliyetler oluşturmak.
İ) Ana tüzüğün öteki maddeleri ile verilmiş ve yönetmeliklerle verilecek yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek
J) Kendisine bağlı süreç ve bölümlerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla; gerekli kontrolleri yapmak, gelişim alanlarını saptamak, bu alanlarda ilgili aksiyon planlarını çıkarmak ve planları uygulamak

Genel sekreter ayrıca gören tanımında belirlenen ve ihtiyaç halinde güncellenen görevlerden de sorumludur.

4.MALİ HÜKÜMLER MADDE-21:

Derneğin hesap dönemleri 1 Ocak’da başlar ve 31 Aralık’ta biter.
Derneğin bütçesi gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.
Hesap dönemleri bitimi ile her üç yılda bir yapılan olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar geçecek süre içinde yapılacak gider harcamaları bir önceki bütçede öngörülen ödenekler dahilinde yapılır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ MADDE-22:

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için sürdüreceği faaliyetlerde gerekli gördüğü takdirde genel kurul kararı ile bankalardan, üyelerinden veya diğer tüzel kişiliklerden borç alabilir. Bankalar haricinde yapılan borçlanmaların geri ödenmesinde borç miktarına en fazla Merkez Bankasının aylık veya yıllık faiz oranlarında artış yapılabilir. Bankalara yapılacak borçlanmalarda bankanın uygulayacağı fair miktarı geçerlidir. Dernek aynı şekilde 5253 sayılı kanunun 10. Maddesine göre yardım alabilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ MADDE-23:

Derneğin gelirleri;

A)Üyelik aidatı, derneğe giriş ödentisi,
Giriş ödentisinin tamamı üyeliğe kabul sırasında; üyelik aidatı ilgili yılda İç Yönetmelikte belirtildiği şekilde tahsil edilir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
B)Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, festival, temsil, konser, spor yarışması, konferans ve benzeri faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
C)Banka faizleri ve benzeri gelirler,
D)Her türlü koşullu ya da koşulsuz vasiyet alacakları, 
E)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar ve kabul edilecek bağışlar,
F)İçişleri Bakanlığı’nın izni ile dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kişilerden sağlanacak yardımlar,
G)İktisadi İşletme Gelirleri ve derneklerle ilgili mevzuata aykırı olmayan diğer gelirler.

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur:

A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik belgeleri, derneğe giriş çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödenekleri giriş çıkış ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evranlar çıktısı alınmak sureti ile saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

B)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 

1-(a) bendin 1,2,3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

GELİR VE GİDERDE USUL MADDE-25:

Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesiyle yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgeleri saklama süresi (5) yıldır.. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğinde yazılı hükümleri uygulanır. 

Dernek geliri toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu şahıslara yetki belgesi çıkartılır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ MADDE-26:

Derneğin iç denetimi, Dernek tüzüğüne göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak, Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmeliklerde belirtilecek usul ve yöntemlerle de iç denetim sağlanabilir.

Dernek gerekli görülmesi halinde özel denetim kurulları tarafından da denetlenebilir. Yönetim Kurulu denetimi yapan ülkeler ya da kurumlara her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.

5.GENEL HÜKÜMLER

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ MADDE-27:

Tüzük hükümleri olağan ve olağanüstü toplantı gündeminde Genel Kurulca değiştirilebilir. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği kararları, anca toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çoğunluğuyla alınabilir.

FESİH VE TASFİYE MADDE-28:

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir;

A) Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.
B) Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için kanun ve tüzük hükümlerine göre üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar her iki toplantıda da hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır. 
C)Derneğin dağıtılmasına karar veren Genel Kurul, Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını tahsil edip borçlarını öder.
D)Dernek fesih olduktan sonra Derneğin bütün para ve malleri benzer amaçlı başka bir dernek veya vakfa devir edilir.
E)Tasfiye ve devir işlemleri kanun hükmümlerine göre yapılır.

KOMİTELER, KOMİSYONLAR VE ÇALIŞMA KOLLARI MADDE-29:

Yönetim Kurulu, Derneğin amacına ulaşabilmesi için, gerekli çalışmaları yapar. Bu bağlamda; kurul, komite, komisyon, çalışma kolları gibi birimler oluşturabilir.

ŞUBELERİN KURULUŞU MADDE-30:

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernek Yönetmeliği’nde belirtilen şube kurulu bildirimini ve gereki belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE-31:

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek ama. Ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakta görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER MADDE-32:

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların göre ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diler hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ MADDE-33:

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirtenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, şube sayısı bire kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı birden fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

YÖNETMELİKLER MADDE-34:

Dernek ana tüzüğü hükümleri, Genel Kurulu tarafından kabul edilecek Yönetmelikler ve Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Yönergeler hükümlerine göre uygulanır.
Dernek Kurullarının nasıl çalışacağı, faaliyetlerini ne şekilde yürüteceği, üye kabul koşullarıyla ödentilerin miktar ve ödeme zamanlarının nasıl belirleneceği İç yYönetmelikte ayrıntılı şekilde gösterilir.

YÜRÜRLÜK MADDE-35:

Bu tüzük, Mülki Amirlik tarafından onaylandığı tarihten sonra Dernek Başkanlığına yazılı olacak tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ MADDE-36:

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ETİK VE BALOTAJ KURULUNUN GÖREVLERİ MADDE-37:

Yönetim kurulu tarafından oluşturulacak olan Etik ve Balotaj Kurulunun görevleri şunlardır; Üye başvurusunda bulunan kişilerin başvurusu inceleyerek ve değerlendirerek yönetim kuruluna tavsiyede bulunmak, dernek üyelerinin sektörel etik kurallarına uygun davranmalarını sağlamak, kontrol etmek, uymayanlar hakkında yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

DERNEĞİN KURUCULARI VE GEÇİCİ YÖNETİM KURULU MADDE-38:

Derneğin ilk kurucularının tamamı T.C. uyrukludur. İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri kuruculardan teşkil etmiş oluş görev dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
Hısiad Tanıtım Filmi

SEKTÖRÜN EN GÜÇLÜ ORGANİZASYONUNA SİZ DE KATILIN

E-BÜLTEN İÇİN KAYIT OLUN

Güncel haberler, duyurular ve ihalelerden anında haberdar olun.

Telefon

+90 (212) 224 03 08

E-Posta

genelsekreter@hisiad.org.tr

Adres

İOSB Bağcılar Güngören San. Sit. Metro AVM
B Blok No.1 K.2 No.38 Başakşehir-İstanbul
34197 İstanbul - Türkiye